Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Jeżeli chcemy szybko utworzyć wiele Zleceń produkcyjnych to należy skorzystać z Mozartowej funkcji Plany produkcyjne:

clip_image002

Pozwala ona na szybkie utworzenie listy pozycji do produkcji (można także skopiowac pozycję z arkusza):

clip_image004

W celu utworzenie listy, na ekranie Prognoza (jest to ekran analogiczny do ekranu Prognozy dla Zamówień od Klientów) klikamy przycisk Dodaj. Pojawi się ekran z listą produktów Wybierz składnik:

clip_image006

Na którym odnajdujemy potrzebną pozycję i naciskamy przycisk Wybierz.

1. Wybieramy Wariant

2. Podajemy Ilość

clip_image007

I dodajemy następne pozycje:clip_image009

clip_image011

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Generuj zlecenia, program poprosi o potwierdzenie:

clip_image012

Parametry (czy na magazyn M, czy pod Klienta P):

clip_image013

Wyświetli listę, na której możemy zweryfikować ilości:

clip_image015

Po naciśnięciu przycisku Ok program wygeneruje Zlecenia produkcyjne:

clip_image016

Grupowe bilansowanie

W celu grupowego zbilansowania Zleceń należy na ekranie Zlecenia zaznaczyć Zlecenia, które chcemy zbilansować i w Punkcie Monitorowania Bilansowanie wybrać Wstępne bilansowanie:

clip_image018

clip_image019

a następnie wybrać Bilansowanie właściwe:

clip_image020

clip_image021

Grupowe przydzielanie

W celu grupowego przydzielenia Zleceń należy przejść na ekran Podzlecenia:

clip_image023

Zaznaczyć wybrane Podzlecenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Przydziel: wskazane podzlecenia:

clip_image025

clip_image026

Mozart–brygady

Raportowanie pracy Brygady

Raportowanie prac Brygady odbywa się w sposób analogiczny do zwykłego raportowania. Na ekranie Raportowanie produkcji podajemy wykonaną ilość, jeżeli trzeba modyfikujemy Listę surowców i naciskamy przycisk Pracownicy:

Poprawiamy pierwszy raport:

Ponownie podajemy Ilość produktów i zapisujemy.

Następnie dodajemy nowy Raport pracownika:

Na którym wpisujemy:

a) Ilość operacji

b) Podajemy Czas pracy

c) Wybieramy operację (np. Koszty)

Następnie zaznaczamy Brygadę i wybieramy jej skład (naciskamy przycisk Skład brygady).

Mozart–Zestawienie raporty pracowników

Raporty pracowników

Aby sprawdzić raporty Pracowników należy w Mozarcie wejść w menu Zestawienia i wybrać Raporty Pracowników:

clip_image002

Pojawia się ekran Zestawienia raportów pracowników:

clip_image004

Na którym ustawiamy zakres dat, które na interesują i naciskamy przycisk Pobierz. Do zestawienia zostaną pobrane dane z raportów:

clip_image006

Dane możemy filtrować wpisując szukaną frazę:

clip_image008

Klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówkach kolumn możemy wybrać Listę pól, które chcielibyśmy wyświetlić na zestawieniu:

clip_image010

clip_image012

W celu wybrania dodatkowej kolumny należy zaznaczyć ją lewym przyciskiem myszy i trzymając przycisk przeciągnąć na wybrane miejsce.

Mozart–tworzenie technologii z przypisaniem materiałów do operacji

Definiowanie technologii

Aby zdefiniować technologię dla nowego produktu należy w Mozarcie przejść na ekran Składniki:

clip_image001

Pojawi się ekran zawierający listę wszystkich pozycji z kartoteki systemu magazynowego:

clip_image003

Następnie korzystając z pól do filtrowania odnajdujemy wybraną kartotekę:

clip_image005

I na wybranym wierszu naciskamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (LPM) lub zaznaczymy (lewym przyciskiem myszy) i naciskamy przycisk Popraw (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image007

Pojawia się ekran Poprawianie danych składnika:

clip_image009

Na którym należy zmienić Typ składnika z Materiał na Produkt oraz wskazać Punkt monitorowania:

clip_image011

Następnie należy zapisać zmiany poprzez naciśniecie przycisku Zapisz.

Nastęnie należy ponownie uruchomić ekran Poprawianie danych składnika i kliknąć w przycisk Struktura oper. Pojawi się ekran:

clip_image013

Pojawi się okno z listą wariantów:

clip_image014

Na którym wybieramy wariant technologii, którą będziemy modyfikować:

clip_image016

Następnie dodamy do struktury operację. W tym celu naciskamy przycisk Dodaj (zlokalizowany w sekcji Operacje). Pojawi się lista operacji:

clip_image018

Na której zaznaczamy potrzebną nam czynność i naciskamy przycisk Wybierz. Wyświetli się ekran Operacja:

clip_image019

Na którym w polu ilość wprowadzamy 1 (albo więcej jeżeli jest taka potrzeba) i naciskamy przycisk Zapisz (w celu zapisania zmian).

Następnie zaznaczamy operację i w sekcji składniki naciskamy przycisk Dodaj:

clip_image021

Pojawi się ekran Wybierz składnik, na którym odnajdujemy potrzebny materiał i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image023

Pojawi się ekran Dodawanie składnika operacji:

clip_image024

Na którym wpisujemy Ilość brutto i naciskamy przycisk Zapisz.

W ten sposób dodajemy materiały, które mają być przypisane do danej operacji.

Po uzupełnieniu całej struktury w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę:

clip_image026

W ten sposób opisaliśmy technologię wraz z przypisaniem materiałów do poszczególnych operacji.

„Podwójne koszty” – konfiguracja ekranu

Sumy wyliczane z w kolumnach koszty materiałów i koszty razem biorą się wyliczonych na podstawie danych wprowadzonych na strukturze i konfiguracji programu.

Ceny surowców braną są z magazynu, a półproduktów są wyliczane na podstawie strutkury.

Domyślna konfiguracja zakłada:

  1. Domyślną cenę magazynową (informacja brana z ustawień systemu magazynowego),
  2. Koszty pracy pobierane z wartości podanych na ekranie Poprawianie danych składnika w sekcji Koszty pracy:

1

Podsumowania na dolnej belce różnią się od szacowanego kosztu, gdyż  są zwykłem sumowaniem wszystkich wartości w kolumnie. W tym miejscu można także ustawić wartości Min, Max itd.:

2

Domyślnie jest to wyłączone.

Rozszerzenie Mozarta – plugin do generowania Kodów dostaw na dokumentach magazynowych

Mechanizm Kody odstaw służy do nadawania pozycjom na dokumentach magazynowych (np. FZ, PZ) kodów dostaw oraz do drukowania etykiet zawierających informację o dostawie.

Aby uruchomić mechanizm należy w Mozarcie w menu własne:

1

Wybrać rozszerzenie Kody dostaw:

2

Pojawi się okno Dokumenty:

3

Na którym wskazujemy Typ dokumentu, wybieramy okres czasu z którego mają być pobrane dokumenty i naciskamy przycisk Załaduj:

4

W celu wygenerowani kodu dostawy naciskamy przycisk Ustaw Kod Dostawy.

5

W celu wygenerowania etykiety naciskamy przycisk Drukuj etykiety.

Mozart – przydatne funkcje (cz.1)

Poniższe rozwiązania dostępne są w formie rozszerzeń do programu

Raport z zaraportowanych (przepracowanych) prac

Raport pokazuje liczbę zaraportowanych (przepracowanych) godzin na poszczególnych Zleceniach w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne operacje.

Mozart
Mozart

Aby uruchomić raport należy w menu Własne wybrać rozszerzenie i nacisnąć przycisk Rozliczenie godzin:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran raportu Rozliczeni godzin:

Mozart
Mozart

Na którym wybieramy interesujący nas zakres dat (Data od i Data do) i naciskamy przycisk Załaduj dane

Na ekranie pojawią się zsumowane informację dotyczące poszczególnych zleceń w rozbiciu na poszczególne Operacje i suma przepracowanych godzin (ostatnia kolumna).

 

Dodawanie czasów do zamówień (na potrzeby harmonogramu)

Poniższy mechanizm służy do definiowania czasów wykonywania poszczególnych prac (operacji) z poziomu Zamówienia od Klienta (czasy nie muszą być zapisane w technologii/strukturze).

Aby dodać czasy do Zamówień należy w Mozarcie przejść na ekran Lista zamówień:

Mozart
Mozart

Następnie nacisnąć prawy przycisk myszy na wybranym Zamówieniu:

Mozart
Mozart

Pojawi się ekran:

Mozart
Mozart

Na którym wpisujemy założone godziny i ustawiamy maszynę.

Następnie naciskamy przycisk Zapisz