Mozart – włączenie logowania

Włączanie logowania składa się z dwóch kroków :

· W katalogu z Mozart-em tworzymy katalog logs

· Modyfikujemy konfigurację Mozart – pliki Mozart.exe.config

Standardowo ma on postać :

<?xml version=„1.0”?>

<configuration>

<configSections>

<section name=„harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=„Everywhere” allowLocation=„true”

type=„Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>

</configSections>

<runtime>

</runtime>

<appSettings>

<!– User application and configured property settings go here.–>

<!– Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>

<add key=„MainForm.Opacity” value=„1” />

<add key=„MainForm.ShowInTaskbar” value=„True” />

<add key=„ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=„” />

<!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>

<!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>

<!– dost갮y dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>

<!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>

</appSettings>

<harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>

<startup>

<supportedRuntime version=„v4.0” sku=„.NETFramework,Version=v4.0”/>

</startup>

</configuration>

Aby włączyć logowanie musimy dodać taki linie (zaznaczone tło ) – dla jasności plik może wyglądać inaczej, bo są tam jakieś dodatkowe opcje powłączane, chodzi tylko o dodanie tych linii w odpowiednich sekcjach :

<?xml version=„1.0”?>

<configuration>

<configSections>

<section name=„harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=„Everywhere” allowLocation=„true”

type=„Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>

<section name=„nlog” type=„NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog” />

</configSections>

<runtime>

</runtime>

<appSettings>

<!– User application and configured property settings go here.–>

<!– Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>

<add key=„MainForm.Opacity” value=„1” />

<add key=„MainForm.ShowInTaskbar” value=„True” />

<add key=„ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=„” />

<!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>

<!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>

<!– dostępny dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>

<!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>

</appSettings>

<harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=„Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>

<nlog xmlns=„http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd” xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

<targets>

<target name=„logfile” xsi:type=„File” fileName=„${basedir}/logs/${shortdate}-Info.log” layout=„${longdate} ${uppercase:${level}} ${message}” />

<target name=„tracefile” xsi:type=„File” fileName=„${basedir}/logs/${shortdate}-Trace.log” layout=„${longdate} ${uppercase:${level}} ${message}” />

</targets>

<rules>

<logger name=„*” minlevel=„Info” writeTo=„logfile” />

<logger name=”*” minlevel=”Trace” writeTo=”tracefile” />

</rules>

</nlog>

<startup>

<supportedRuntime version=„v4.0” sku=„.NETFramework,Version=v4.0”/>

</startup>

</configuration>

WWW–generowanie dokumentów

Spis treści

Generowanie dokumentów WWW………………………………………………………………………………… 1

Generowanie RW na podstawie numeru patii……………………………………………………………… 3

Generowanie dokumentów WWW

Do generowanie dokumentów przez WWW służy ekran:

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentView.aspx

clip_image002

W górnej części ekranu możemy wybrać jaki rodzaj dokumentu chcemy wystawić:

clip_image004

Aby dodać pozycję do dokumentu należy skorzystać z któregoś z wskazanych poniżej pól:

clip_image006

W przypadku dokumentów PW i PZ po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Wygeneruj numer partii, a następnie Drukuj etykietę pozycji (jeżeli chcemy wydrukować etykietę):

clip_image008

clip_image010

Generowanie RW na podstawie numeru partii

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentDudziakView.aspx

Aby wygenerować dokument RW, na którym pozycję dodamy na podstawie numeru partii i przypiszemy dokument do zlecenia należy wczytać kod w pole Numer partii pozycji:

clip_image012

Przykładowa konfiguracja–meble

Spis treści

Logowanie. 1

Plan produkcji 1

Struktury – poprawianie technologii 4

Grupowa podmiana składnika. 5

Zamiana WZ na ZK. 7

Generowanie Zleceń. 7

Logowanie

Logowanie do programu odbywa się przy użyciu hasła i Użytkownika do systemu magazynowego (Subiekt Nexo):

clip_image001

Plan produkcji

Aby skorzystać z Planów produkcyjnych i przeanalizować produkcję np. na podstawie sprzedaży z wybranego okresu (styczeń) przechodzimy do Produkcja -> Plany produkcyjne:

clip_image002

Pojawia się ekran Prognoza:

clip_image004

Na który wklejamy nowy plan lub wybieramy już gotowy:

clip_image006

Jeżeli chcemy sprawdzić zapotrzebowanie materiałowe dla Planu to wybieramy magazyny, które mają być analizowane i naciskamy przycisk Analizuj.

Program przejdzie na zakładkę Zapotrzebowanie:

clip_image008

Na którym wyświetlona jest lista materiałów potrzebnych do realizacji wszystkich pozycji z planu. W poszczególnych kolumnach mamy informację m.in. o:

a) Potrzeby – ilość wynikająca z technologii,

b) Stan – stan dostępny na magazynie (stano całkowity – rezerwacje)

c) Braki – ilość brakująca do wykonania planu.

Po zaznaczeniu znacznika Braki program wyświetli tylko brakujące pozycje:

clip_image010

Struktury – poprawianie technologii

W celu poprawienia technologii należy przejść na ekran Składniki:

clip_image012

Na którym wyszukujemy:

a) Produkty – w kolumnie typ oznaczone literką P (są to wyroby z przypisanymi technologiami),

b) Materiały – w kolumnie typ oznaczone literką M

Wyszukiwać możemy poprzez wpisywanie nazwy w wybranej kolumnie:

clip_image014

lub korzystając z znaku „%”, który pozwoli na wyszukanie danej frazy w nazwie/symbolu:

clip_image016

Grupowa podmiana składnika

Program pozwala na grupową zamianę jednego składnika na inny. Np. w sytuacji, w której zmieniamy surowiec i chcemy zmienić dotychczas używaną w wielu produktach pozycję na inną. Aby to zrobić należy na ekranie składniki wskazać wybraną pozycję (zaznaczyć lewym przyciskiem myszy) i nacisnąć przycisk Jest składową:

clip_image018

Pojawi się ekran Lista produktów zawierająca:

clip_image020

Na którym widzimy listę wszystkich produktów, w których dany składnik został użyty. W celu podmiany składnika na inny zaznaczamy wybrane (zaznaczając i trzymając przycisk CTRL) lub wszystkie (CTRL + A) i naciskamy przycisk Zmień na.

Następnie wybieramy pozycję, na którą chcemy dany składnik zamienić i zatwierdzamy zmianę.

Zamiana WZ na ZK

Aby zamienić dokument WZ na dokument ZK należy w Mozarcie wybrać z menu Własne pozycję Import z WZ:

clip_image022

Pojawi się ekran Generowanie Zamówień z dokumentów:

clip_image024

Na którym ze wybieramy okres czasu, z którego chcemy pobrać dokumenty datę początkową i końcową

Generowanie Zleceń

Aby utworzyć Zlecenie produkcyjne należy uruchomić Mozarta.

Przejść na ekran Zleceń:

clip_image026

Nacisnąć przycisk Dodaj (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image028

Pojawi się okno Nowe zlecenia, w którym w polu Rama naciskamy trójkąt :

clip_image030

Na ekranie Wybierz składnik:

clip_image032

Odnajdujemy Zlec Prac i klikamy wybierz

clip_image034

Po powrocie na ekran Nowe zlecenie w polu Uwagi wpisujemy numer zlecenia i naciskamy przycisk Zapisz:

clip_image036

Korzystając z wyszukiwania w polu Uwagi odnajdujemy utworzone zlecenie:

clip_image038

I w kolumnie zaku naciskamy prawy przycisk myszy:clip_image040

I z menu kontekstowego wybieramy Właściwe bilansowanie

Następnie w kolumnie prod naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy pierwszą pozycję Przydziel: tylko wskazane podzlecenie:

clip_image042

Wybieramy Pracownika i drukujemy Przewodnik warsztatowy:

clip_image043

Następnie ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy w kolumnie (punkcie monitorowania) pro:

clip_image045

Pojawi się ekran Raportowania produkcji:

clip_image046

Na którym wpisujemy w polu Ilość wykonana ilość wyrobów, którą chcemy zaraportować.

Klikając w przycisk Lista składników możemy zmodyfikować listę materiałów użytych do produkcji (listę pozycji, które zostaną rozchodowane pod dane zlecenie):

clip_image048

Jeżeli chcemy Zakończyć dane zlecenie to należy zaznaczyć checkboxa Zakończ zlecenie:

clip_image050

Program wystawi dokumenty RW na materiały i dokument PW na wyrób.