Twitt–o nowej wersji interfejsu WWW NewWebDeploy 2020-12-21

Pojawiła się nowa wersja interfejsu WWW:

https://twitter.com/PlMozart/status/1341295198807216131?s=20

Jest już dostępny nowy WebDeploy Mozart Produkcja: NewWebDeploy 2020-12-21

Poza zamianami wydajności zmodyfikowane m.in. ekrany do zwalniania produkcji. Dodano dodatkowe funkcje w rozbudowywanym module kontroli jakości.

Production management program – what are the advantages?

Managing a company’s production requires a lot of effort and work if the company lacks the appropriate programs and systems to facilitate efficient and effective decision-making. This aspect is very important from the perspective of the business owner, because accurate planning and reliable accounting of production allows protection against missed decisions that could result in serious financial losses or even bankruptcy.

Production management program – why invest?


A good production management program can bring many benefits to your business and owners. Employees with financial and production planning content will be able to quickly and easily create reports and statements for the board, thanks to the right system, and the owners will learn about the true potential of the company. Let us also remember to evolve as much as possible, not to revolutionize. If we use, for example, insert solutions ( Subiekt GT, Subiekt Nexo, or Navireo) or Soneta (enova),then we can choose Mozart Production or other similar solution that is compatible with the software used so far. Thanks to a good program, processes related to production planning, reducing and increasing the quantity of manufactured goods will be organized and easier to inspect, and inventory can be replenished on an ongoing basis. This will allow employees to take care of their responsibilities, and owners will gain a sense of control and gain more knowledge about the current challenges and the situation the company is currently in.

How to choose a good system?

Choosing a program for planning and managing production is not easy, and guided only by market prices does not always bring benefits. The sub-entity in the production company also sets a certain
framework. Before purchasing the system, it is worth reflecting on the current and future needs of the board, warehouse staff, accountants and foremers in terms of information flow and control. The software purchased should be tailored to the needs of the company, so it is worth negotiating favorable terms of cooperation with the contractor selling the program before making a decision. It is worth remembering that when deciding on a specific solution, do not close the possibilities for further development. In addition, it will be beneficial to compare offers and make appointments to present specific solutions before purchasing.

http://produkcjaprogramy.pl

Przykładowy opis–szkic

Przykładowy opis założeń do wdrożenia programu wspomagającego zarządzanie produkcją Mozart.

Podstawowe założenia

1. Integracja z Subiekt GT,

2. Produkcja na Zamówienie,

3. Produkcja:

a. Jednostkowa,

b. Mało i średnio seryjna,

4. Raportowanie postępu prac przy pomocy paneli WWW,

5. Automatyczne wyliczanie planu produkcji (harmonogramowanie),

6. Planowanie produkcji przy pomocy zintegrowanego kalendarza / diagramu Gantta,

7. Produkcja na magazyn podzespołów – produkcja pomocnicza.

Zgłoszone problemy:

a) brak narzędzia do kompleksowego planowania produkcji,

b) brak narzędzia do nadzorowania bieżącej realizacji zamówień i informacji o aktualnym stanie procesu

c) brak narzędzia do rozliczania materiałów na poszczególne zlecenia

d) brak narzędzia do rozliczania rzeczywistego czasu pracy na poszczególne zlecenia

e) brak narzędzi i danych do analiz produkcyjnych.

Propozycja rozwiązań:

Ad. a Wdrożenie harmonogramowania automatycznego z możliwością eksportu do ekranu przydzielania zleceń na poszczególne stanowiska.

Ad. b Wykorzystanie ekranów WWW i elektronicznego obiegu informacji o zleceniu do bieżącego nadzoru nad zleceniem.

Ad. c Wykorzystanie ekranów WWW do bieżącego rozliczania materiałów.

Ad. d Wykorzystanie ekranów WWW do śledzenia czasów pracy.

Ad. e Wykorzystanie zgromadzonych danych do analiz.

Produkcja uruchamiana jest na podstawie dokumentu Zamówienie od Klienta (ZK), w którym zapisana jest informacja o oczekiwanej dacie zakończenia dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

Opracowanie technologii

Do ZK przydzielony jest Projektant, który odpowiada za prawidłowe rozpisanie technologii:

a) Generuje BOM (zestawienia surowców i półproduktów).

b) Generuje Marszrutę (czas i zależności technologiczne).

c) Tworzy dokumentacje techniczną (rysunki).

ZK może składać się z wielu pozycji i składać się z wyrobów, jak i towarów handlowych. Na podstawie ZK Projektant tworzy w aplikacji Mozart pełny opis technologii. Tworzy strukturę materiałową oraz przypisuje do poszczególnych operacji zakładane czasy.

Do poszczególnych wyrobów gotowych i półproduktów przypisywane są rysunki techniczne w formie załączników. Załączniki przechowywane są w zdefiniowanej lokalizacji sieciowej. W bazie danych przechowujemy tylko adres załącznika.

Po opracowaniu technologii Projektant zmienia kategorię ZK na „Do produkcji”. Zmiana statusu pozwoli na łatwe odfiltrowania opisanych zamówień.

Planowanie

Na podstawie informacji dostarczonych przez dział Projektowania program z poziomu Zamówień (analiza dokumentu ZK) szacuje:

a) przewidywany czas realizacji ZK i poszczególnych pozycji,

b) zapotrzebowanie materiałowe,

c) na podstawie zapotrzebowania materiałowego generuje wstępne Zamówienie do dostawcy ma brakujące materiały.

Kierownik Produkcji na podstawie wiedzy eksperckiej i danych z analizy Mozarta potwierdza termin realizacji ZK i generuje Zlecenia produkcyjne. Tak wygenerowane zlecenie jest powiązane z dokumentem ZK (z numerem dokumentu ZK).

Informacja o zatwierdzeniu (lub nie) terminów z ZK zapisywana jest w Mozarcie (uwagi do ZK) i w Subiekcie (na dokumencie ZK). Na dokumencie ZK zmieniana jest kategoria na „W realizacji”.

Istnieje możliwość dzielenia dużych Zamówień od Klientów na mniejsze o różnych terminach realizacji.

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie ma uwzględniać konieczność grupowania zleceń ze względu na użyte materiały. W przypadku malowania elementów o tym samym kolorze należy uwzględnić istniejące zależności.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie ZK generowane są Zlecenia produkcyjne. Dla każdej pozycji z ZK generowane jest osobne Zlecenie produkcyjne, które jest powiązane numerem Zamówienia.

Wstępnie każde Zlecenie ma ustawione terminy realizacji taki sam jak ZK (mam wspólny termin dla wielu pozycji).

Następnie Użytkownik korzysta z funkcji programu:

a) Bilansowanie,

b) Harmonogramowanie.

Bilansowanie pozwala na ponowną analizę zapotrzebowania materiałowego wraz z rezerwacją surowców na potrzeby konkretnego zlecenia. Dodatkowo bilansowanie w razie konieczności generuje podzlecenia na prefabrykaty potrzebne do realizacji produkcji.

Harmonogramowanie pozwala oszacować czas potrzebny na realizację danego zlecenia. Na podstawie danych z struktury / technologii wylicza oczekiwany czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych procesów na zdefiniowanych stanowiskach. Harmonogram podczas wyliczania planu uwzględnia aktualne obłożenie (inne, uruchomione zlecenia).

Przydzielanie produkcji

Przydzielanie produkcji odbywać się będzie w sposób elektroniczny. Operator przydzieli poszczególne zadania na stanowiska, a Operator wybierze zadanie według priorytetów. Co do zasady Użytkownik wybiera pierwsze zadania, ale w uzasadnionych przypadkach może wybrać kolejne.

Ekran kalendarza prac, z dodatkowym widokiem Gantta. Operator przydziela poszczególne operacje na zdefiniowane stanowiska.

Raportowanie produkcji

Ekrany WWW.

Raportowanie produkcji odbywa się w dwóch etapach, przy pomocy przystosowanych ekranów WWW. W pierwszym etapie Użytkownik raportuje początek i koniec (czas trwania) operacji technologicznych oraz informuje o zakończeniu prac. W drugim Użytkownik zatwierdza wykonanie półproduktu i przekazaniu elementu do następnego zlecenia.

W drugim etapie następuje wystawienie dokumentów:

a) RW na surowce i półprodukty,

b) PW na raportowany element.

RW jest wystawiany w cenach nabycia.

PW jest wystawiany w cenie materiału. Koszty robocizny są trzymane do celów analitycznych i nie trafiają na dokumenty księgowe.

Raportowanie (realizacja) zleceń produkcyjnych jest realizowane w kilku gniazdach produkcyjnych:

1. Cięcie laserem

2. Gięcie i wykrawanie

3. Spawanie, cięcie i zgrzewanie

4. Lakiernia proszkowa

5. Stolarnia

6. Montaż

autor: Michał Moroz

http://produkcjaprogramy.pl

Jak połączyć się z serwerem FTP przy pomocy Eksploratora plików.

Windows Explorer, nazywany w Polskich wersjach systemów Windows Eksploratorem plików to narzędzie, które kryje w sobie ciekawe funkcje. Jedną z nich jest prosty klient ftp. Pozwala on zarówno na otworzenie serwera ftp w podobny sposób jak z katalogami i dyskami znajdującymi się na naszym komputerze.

W przypadku chęci połączenia się z serwerem ftp wystarczy w pasku adresu wpisać:

ftp://ftp.produkcjaprogramy.pl

czyli poprzedzić adres serwera ciągiem znaków ”ftp://”.

Domyślnie Eksplorator zaloguje nas jako anonimowego Użytkownika. Jeżeli serwer ftp dopuszcza taką możliwość, to zostaną wyświetlone zasoby dostępne dla niego.

Jeżeli jednak chcemy zalogować się na określonego Użytkownika, to należy do adresu wprowadzić jego nazwę. Robimy to w następujący sposób”:

ftp://uzytkownik@ftp.produkcjaprogramy.pl

jak widzimy, w adresie pojawił się dodatkowy człon “uzytkownik” i “@”, która oddziela nazwę Użytkownika od właściwego adresu. Po wpisaniu takiej ścieżki zostaniemy poproszeni o podanie hasła i będziemy mogli zalogować się na serwer ftp.

How do I connect to an FTP site in Windows Explorer?

Mozart Produkcja – Postęp realizacji planu

W rozszerzeniu Kanban dla programu Mozart Produkcja dodaliśmy możliwość bezpośredniego śledzenia postępu z ekranu Planowania.

Na ekranie do Planowania widać postęp realizacji:

clip_image001

W kalendarzu widać procentowy postęp tego co przyjął Magazyn (plus pasek postępu), a w tabeli po prawej stronie mamy:

a) Ilość – ilość wyrobów przyjęta przez Magazyn (PW na magazyn w systemie magazynowym),

b) Ilość pozostała do wyprodukowania – ilość operacji (rolek) pozostała do wykonania.

System Magazynowy – Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, enova, Navireo.

Skrypt SQL–c.d.

Czyszczenie Wariantów

Skrypt usuwa wszystkie składniki z wariantów o określonej nazwie

delete from xpoSkladniki where ParentWariant in (select oid from xpoWarianty where Nazwa = ‚Zaimportowany’);
delete from xpoWarianty where Nazwa = ‚Zaimportowany’;

Usuwanie wariantu

Skrypt usuwa z składników wszystkie warianty o wskazanej nazwie np. „Nowy”

delete from xpoWarianty where Nazwa = ‚Nowy’ or Nazwa like ‚%Nowy%’;

Usuwanie składników, które są usunięte z systemu magazynowego

delete from xpoSkladniki where Skladnik in (select localid from xpoTowView where Usuniety = 1)

Skrypt działa na wszystkich wersjach Mozart Produkcja, czyli dal Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, enova i Navireo.