Archiwum kategorii: Uncategorized

Przykładowy opis–szkic

Przykładowy opis założeń do wdrożenia programu wspomagającego zarządzanie produkcją Mozart.

Podstawowe założenia

1. Integracja z Subiekt GT,

2. Produkcja na Zamówienie,

3. Produkcja:

a. Jednostkowa,

b. Mało i średnio seryjna,

4. Raportowanie postępu prac przy pomocy paneli WWW,

5. Automatyczne wyliczanie planu produkcji (harmonogramowanie),

6. Planowanie produkcji przy pomocy zintegrowanego kalendarza / diagramu Gantta,

7. Produkcja na magazyn podzespołów – produkcja pomocnicza.

Zgłoszone problemy:

a) brak narzędzia do kompleksowego planowania produkcji,

b) brak narzędzia do nadzorowania bieżącej realizacji zamówień i informacji o aktualnym stanie procesu

c) brak narzędzia do rozliczania materiałów na poszczególne zlecenia

d) brak narzędzia do rozliczania rzeczywistego czasu pracy na poszczególne zlecenia

e) brak narzędzi i danych do analiz produkcyjnych.

Propozycja rozwiązań:

Ad. a Wdrożenie harmonogramowania automatycznego z możliwością eksportu do ekranu przydzielania zleceń na poszczególne stanowiska.

Ad. b Wykorzystanie ekranów WWW i elektronicznego obiegu informacji o zleceniu do bieżącego nadzoru nad zleceniem.

Ad. c Wykorzystanie ekranów WWW do bieżącego rozliczania materiałów.

Ad. d Wykorzystanie ekranów WWW do śledzenia czasów pracy.

Ad. e Wykorzystanie zgromadzonych danych do analiz.

Produkcja uruchamiana jest na podstawie dokumentu Zamówienie od Klienta (ZK), w którym zapisana jest informacja o oczekiwanej dacie zakończenia dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

Opracowanie technologii

Do ZK przydzielony jest Projektant, który odpowiada za prawidłowe rozpisanie technologii:

a) Generuje BOM (zestawienia surowców i półproduktów).

b) Generuje Marszrutę (czas i zależności technologiczne).

c) Tworzy dokumentacje techniczną (rysunki).

ZK może składać się z wielu pozycji i składać się z wyrobów, jak i towarów handlowych. Na podstawie ZK Projektant tworzy w aplikacji Mozart pełny opis technologii. Tworzy strukturę materiałową oraz przypisuje do poszczególnych operacji zakładane czasy.

Do poszczególnych wyrobów gotowych i półproduktów przypisywane są rysunki techniczne w formie załączników. Załączniki przechowywane są w zdefiniowanej lokalizacji sieciowej. W bazie danych przechowujemy tylko adres załącznika.

Po opracowaniu technologii Projektant zmienia kategorię ZK na „Do produkcji”. Zmiana statusu pozwoli na łatwe odfiltrowania opisanych zamówień.

Planowanie

Na podstawie informacji dostarczonych przez dział Projektowania program z poziomu Zamówień (analiza dokumentu ZK) szacuje:

a) przewidywany czas realizacji ZK i poszczególnych pozycji,

b) zapotrzebowanie materiałowe,

c) na podstawie zapotrzebowania materiałowego generuje wstępne Zamówienie do dostawcy ma brakujące materiały.

Kierownik Produkcji na podstawie wiedzy eksperckiej i danych z analizy Mozarta potwierdza termin realizacji ZK i generuje Zlecenia produkcyjne. Tak wygenerowane zlecenie jest powiązane z dokumentem ZK (z numerem dokumentu ZK).

Informacja o zatwierdzeniu (lub nie) terminów z ZK zapisywana jest w Mozarcie (uwagi do ZK) i w Subiekcie (na dokumencie ZK). Na dokumencie ZK zmieniana jest kategoria na „W realizacji”.

Istnieje możliwość dzielenia dużych Zamówień od Klientów na mniejsze o różnych terminach realizacji.

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie ma uwzględniać konieczność grupowania zleceń ze względu na użyte materiały. W przypadku malowania elementów o tym samym kolorze należy uwzględnić istniejące zależności.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie ZK generowane są Zlecenia produkcyjne. Dla każdej pozycji z ZK generowane jest osobne Zlecenie produkcyjne, które jest powiązane numerem Zamówienia.

Wstępnie każde Zlecenie ma ustawione terminy realizacji taki sam jak ZK (mam wspólny termin dla wielu pozycji).

Następnie Użytkownik korzysta z funkcji programu:

a) Bilansowanie,

b) Harmonogramowanie.

Bilansowanie pozwala na ponowną analizę zapotrzebowania materiałowego wraz z rezerwacją surowców na potrzeby konkretnego zlecenia. Dodatkowo bilansowanie w razie konieczności generuje podzlecenia na prefabrykaty potrzebne do realizacji produkcji.

Harmonogramowanie pozwala oszacować czas potrzebny na realizację danego zlecenia. Na podstawie danych z struktury / technologii wylicza oczekiwany czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych procesów na zdefiniowanych stanowiskach. Harmonogram podczas wyliczania planu uwzględnia aktualne obłożenie (inne, uruchomione zlecenia).

Przydzielanie produkcji

Przydzielanie produkcji odbywać się będzie w sposób elektroniczny. Operator przydzieli poszczególne zadania na stanowiska, a Operator wybierze zadanie według priorytetów. Co do zasady Użytkownik wybiera pierwsze zadania, ale w uzasadnionych przypadkach może wybrać kolejne.

Ekran kalendarza prac, z dodatkowym widokiem Gantta. Operator przydziela poszczególne operacje na zdefiniowane stanowiska.

Raportowanie produkcji

Ekrany WWW.

Raportowanie produkcji odbywa się w dwóch etapach, przy pomocy przystosowanych ekranów WWW. W pierwszym etapie Użytkownik raportuje początek i koniec (czas trwania) operacji technologicznych oraz informuje o zakończeniu prac. W drugim Użytkownik zatwierdza wykonanie półproduktu i przekazaniu elementu do następnego zlecenia.

W drugim etapie następuje wystawienie dokumentów:

a) RW na surowce i półprodukty,

b) PW na raportowany element.

RW jest wystawiany w cenach nabycia.

PW jest wystawiany w cenie materiału. Koszty robocizny są trzymane do celów analitycznych i nie trafiają na dokumenty księgowe.

Raportowanie (realizacja) zleceń produkcyjnych jest realizowane w kilku gniazdach produkcyjnych:

1. Cięcie laserem

2. Gięcie i wykrawanie

3. Spawanie, cięcie i zgrzewanie

4. Lakiernia proszkowa

5. Stolarnia

6. Montaż

autor: Michał Moroz

http://produkcjaprogramy.pl

Jak połączyć się z serwerem FTP przy pomocy Eksploratora plików.

Windows Explorer, nazywany w Polskich wersjach systemów Windows Eksploratorem plików to narzędzie, które kryje w sobie ciekawe funkcje. Jedną z nich jest prosty klient ftp. Pozwala on zarówno na otworzenie serwera ftp w podobny sposób jak z katalogami i dyskami znajdującymi się na naszym komputerze.

W przypadku chęci połączenia się z serwerem ftp wystarczy w pasku adresu wpisać:

ftp://ftp.produkcjaprogramy.pl

czyli poprzedzić adres serwera ciągiem znaków ”ftp://”.

Domyślnie Eksplorator zaloguje nas jako anonimowego Użytkownika. Jeżeli serwer ftp dopuszcza taką możliwość, to zostaną wyświetlone zasoby dostępne dla niego.

Jeżeli jednak chcemy zalogować się na określonego Użytkownika, to należy do adresu wprowadzić jego nazwę. Robimy to w następujący sposób”:

ftp://uzytkownik@ftp.produkcjaprogramy.pl

jak widzimy, w adresie pojawił się dodatkowy człon “uzytkownik” i “@”, która oddziela nazwę Użytkownika od właściwego adresu. Po wpisaniu takiej ścieżki zostaniemy poproszeni o podanie hasła i będziemy mogli zalogować się na serwer ftp.

How do I connect to an FTP site in Windows Explorer?

Mozart Produkcja dla Subiekt GT 1.58. SP1 HF2

Na stronach programu jest już do pobrania nowy setup programu Mozart Produkcja wspierająca aplikację Subiekt GT w wersji 1.58 SP1 HF2.

Nowy setup można pobrać z :

ftp://produkcjaprogramy.pl/Rozwojowa/SetupMozartIns_111138.127v43.exe 

Przy okazji wprowadzania zmian związanych z kompatybilnością rozwiązano m.in. problem występujący przy nowych instalacjach związany z błędnym wpisem w rejestrze Sfery dla Subiekt GT.

SQL, zapytanie–zajętość miejsca

Poniżej zapytanie SQL, które wyświetli ilość zajmowanego miejsca przez tabele Mozart Produkcja

Select sum (Romzary.TotalSpaceMB) from
(SELECT
     t.NAME AS TableName,
     s.Name AS SchemaName,
     p.rows AS RowCounts,
     SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
     SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,
     (SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM
     sys.tables t
INNER JOIN     
     sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
     sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
     sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
     sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
     t.NAME NOT LIKE ‚dt%’
     AND t.is_ms_shipped = 0
     AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
     t.Name, s.Name, p.Rows
) as Romzary

SQL, zapytanie Raport pracowników

Select sum (Romzary.TotalSpaceMB) from
(SELECT
     t.NAME AS TableName,
     s.Name AS SchemaName,
     p.rows AS RowCounts,
     SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
     SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,
     (SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
     CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM
     sys.tables t
INNER JOIN     
     sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
     sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
     sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
     sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
     t.NAME NOT LIKE ‚dt%’
     AND t.is_ms_shipped = 0
     AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
     t.Name, s.Name, p.Rows
) as Romzary

Mozart dla Nexo – numer zamówienia na dokumentach RW i PW

Poniżej znajduje się opis dodawania do programu Mozart Produkcja (w wersji dla Subiekt Nexo) modyfikacji zmieniającej opis generowanego dokumentu magazynowego (RW i PW) z domyślnego na numer zamówienia (zlecenia montażu z Nexo).

Należy skopiować plik z archiwum do katalogu z Mozartem:

clip_image002

Otworzyć (edytować np. w Notatniku) plik StructureMap.xml znajdujący się w katalogu z Mozartem:

clip_image003

Domyślnie plik wygląda tak:

clip_image004

Aby rozszerzenie działało należy zmodyfikować zawartość pliku poprzez dodanie następującego wpisu:

<DefaultInstance PluginType=”Mozart.Baza.EpilogDokumentu, Mozart.Baza” PluggedType=”Mozart.Dodatki.Nexo.RozszerzonyEpilogDlaDokumentow, Mozart.Dodatki.Nexo” />

Powinniśmy otrzymać taki plik:

clip_image006

Zapisujemy zmiany i od teraz rozszerzenie powinno działać.

Mozart Produkcja moduł produkcyjny (MRP, MES) dla Subiekt Nexo Pro do pobrania na http://produkcjaprogramy.pl