Archiwum kategorii: Mozart – instrukcja

WWW–generowanie dokumentów

Spis treści

Generowanie dokumentów WWW………………………………………………………………………………… 1

Generowanie RW na podstawie numeru patii……………………………………………………………… 3

Generowanie dokumentów WWW

Do generowanie dokumentów przez WWW służy ekran:

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentView.aspx

clip_image002

W górnej części ekranu możemy wybrać jaki rodzaj dokumentu chcemy wystawić:

clip_image004

Aby dodać pozycję do dokumentu należy skorzystać z któregoś z wskazanych poniżej pól:

clip_image006

W przypadku dokumentów PW i PZ po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Wygeneruj numer partii, a następnie Drukuj etykietę pozycji (jeżeli chcemy wydrukować etykietę):

clip_image008

clip_image010

Generowanie RW na podstawie numeru partii

http://localhost:8080/Views/Dokumenty/DodajDokumentDudziakView.aspx

Aby wygenerować dokument RW, na którym pozycję dodamy na podstawie numeru partii i przypiszemy dokument do zlecenia należy wczytać kod w pole Numer partii pozycji:

clip_image012

Przykładowa konfiguracja–meble

Spis treści

Logowanie. 1

Plan produkcji 1

Struktury – poprawianie technologii 4

Grupowa podmiana składnika. 5

Zamiana WZ na ZK. 7

Generowanie Zleceń. 7

Logowanie

Logowanie do programu odbywa się przy użyciu hasła i Użytkownika do systemu magazynowego (Subiekt Nexo):

clip_image001

Plan produkcji

Aby skorzystać z Planów produkcyjnych i przeanalizować produkcję np. na podstawie sprzedaży z wybranego okresu (styczeń) przechodzimy do Produkcja -> Plany produkcyjne:

clip_image002

Pojawia się ekran Prognoza:

clip_image004

Na który wklejamy nowy plan lub wybieramy już gotowy:

clip_image006

Jeżeli chcemy sprawdzić zapotrzebowanie materiałowe dla Planu to wybieramy magazyny, które mają być analizowane i naciskamy przycisk Analizuj.

Program przejdzie na zakładkę Zapotrzebowanie:

clip_image008

Na którym wyświetlona jest lista materiałów potrzebnych do realizacji wszystkich pozycji z planu. W poszczególnych kolumnach mamy informację m.in. o:

a) Potrzeby – ilość wynikająca z technologii,

b) Stan – stan dostępny na magazynie (stano całkowity – rezerwacje)

c) Braki – ilość brakująca do wykonania planu.

Po zaznaczeniu znacznika Braki program wyświetli tylko brakujące pozycje:

clip_image010

Struktury – poprawianie technologii

W celu poprawienia technologii należy przejść na ekran Składniki:

clip_image012

Na którym wyszukujemy:

a) Produkty – w kolumnie typ oznaczone literką P (są to wyroby z przypisanymi technologiami),

b) Materiały – w kolumnie typ oznaczone literką M

Wyszukiwać możemy poprzez wpisywanie nazwy w wybranej kolumnie:

clip_image014

lub korzystając z znaku „%”, który pozwoli na wyszukanie danej frazy w nazwie/symbolu:

clip_image016

Grupowa podmiana składnika

Program pozwala na grupową zamianę jednego składnika na inny. Np. w sytuacji, w której zmieniamy surowiec i chcemy zmienić dotychczas używaną w wielu produktach pozycję na inną. Aby to zrobić należy na ekranie składniki wskazać wybraną pozycję (zaznaczyć lewym przyciskiem myszy) i nacisnąć przycisk Jest składową:

clip_image018

Pojawi się ekran Lista produktów zawierająca:

clip_image020

Na którym widzimy listę wszystkich produktów, w których dany składnik został użyty. W celu podmiany składnika na inny zaznaczamy wybrane (zaznaczając i trzymając przycisk CTRL) lub wszystkie (CTRL + A) i naciskamy przycisk Zmień na.

Następnie wybieramy pozycję, na którą chcemy dany składnik zamienić i zatwierdzamy zmianę.

Zamiana WZ na ZK

Aby zamienić dokument WZ na dokument ZK należy w Mozarcie wybrać z menu Własne pozycję Import z WZ:

clip_image022

Pojawi się ekran Generowanie Zamówień z dokumentów:

clip_image024

Na którym ze wybieramy okres czasu, z którego chcemy pobrać dokumenty datę początkową i końcową

Generowanie Zleceń

Aby utworzyć Zlecenie produkcyjne należy uruchomić Mozarta.

Przejść na ekran Zleceń:

clip_image026

Nacisnąć przycisk Dodaj (lewy, dolny róg ekranu):

clip_image028

Pojawi się okno Nowe zlecenia, w którym w polu Rama naciskamy trójkąt :

clip_image030

Na ekranie Wybierz składnik:

clip_image032

Odnajdujemy Zlec Prac i klikamy wybierz

clip_image034

Po powrocie na ekran Nowe zlecenie w polu Uwagi wpisujemy numer zlecenia i naciskamy przycisk Zapisz:

clip_image036

Korzystając z wyszukiwania w polu Uwagi odnajdujemy utworzone zlecenie:

clip_image038

I w kolumnie zaku naciskamy prawy przycisk myszy:clip_image040

I z menu kontekstowego wybieramy Właściwe bilansowanie

Następnie w kolumnie prod naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy pierwszą pozycję Przydziel: tylko wskazane podzlecenie:

clip_image042

Wybieramy Pracownika i drukujemy Przewodnik warsztatowy:

clip_image043

Następnie ponownie klikamy prawym przyciskiem myszy w kolumnie (punkcie monitorowania) pro:

clip_image045

Pojawi się ekran Raportowania produkcji:

clip_image046

Na którym wpisujemy w polu Ilość wykonana ilość wyrobów, którą chcemy zaraportować.

Klikając w przycisk Lista składników możemy zmodyfikować listę materiałów użytych do produkcji (listę pozycji, które zostaną rozchodowane pod dane zlecenie):

clip_image048

Jeżeli chcemy Zakończyć dane zlecenie to należy zaznaczyć checkboxa Zakończ zlecenie:

clip_image050

Program wystawi dokumenty RW na materiały i dokument PW na wyrób.

Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Grupowe tworzenie Zleceń – Plany produkcyjne

Jeżeli chcemy szybko utworzyć wiele Zleceń produkcyjnych to należy skorzystać z Mozartowej funkcji Plany produkcyjne:

clip_image002

Pozwala ona na szybkie utworzenie listy pozycji do produkcji (można także skopiowac pozycję z arkusza):

clip_image004

W celu utworzenie listy, na ekranie Prognoza (jest to ekran analogiczny do ekranu Prognozy dla Zamówień od Klientów) klikamy przycisk Dodaj. Pojawi się ekran z listą produktów Wybierz składnik:

clip_image006

Na którym odnajdujemy potrzebną pozycję i naciskamy przycisk Wybierz.

1. Wybieramy Wariant

2. Podajemy Ilość

clip_image007

I dodajemy następne pozycje:clip_image009

clip_image011

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Generuj zlecenia, program poprosi o potwierdzenie:

clip_image012

Parametry (czy na magazyn M, czy pod Klienta P):

clip_image013

Wyświetli listę, na której możemy zweryfikować ilości:

clip_image015

Po naciśnięciu przycisku Ok program wygeneruje Zlecenia produkcyjne:

clip_image016

Grupowe bilansowanie

W celu grupowego zbilansowania Zleceń należy na ekranie Zlecenia zaznaczyć Zlecenia, które chcemy zbilansować i w Punkcie Monitorowania Bilansowanie wybrać Wstępne bilansowanie:

clip_image018

clip_image019

a następnie wybrać Bilansowanie właściwe:

clip_image020

clip_image021

Grupowe przydzielanie

W celu grupowego przydzielenia Zleceń należy przejść na ekran Podzlecenia:

clip_image023

Zaznaczyć wybrane Podzlecenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Przydziel: wskazane podzlecenia:

clip_image025

clip_image026

Mozart–brygady

Raportowanie pracy Brygady

Raportowanie prac Brygady odbywa się w sposób analogiczny do zwykłego raportowania. Na ekranie Raportowanie produkcji podajemy wykonaną ilość, jeżeli trzeba modyfikujemy Listę surowców i naciskamy przycisk Pracownicy:

Poprawiamy pierwszy raport:

Ponownie podajemy Ilość produktów i zapisujemy.

Następnie dodajemy nowy Raport pracownika:

Na którym wpisujemy:

a) Ilość operacji

b) Podajemy Czas pracy

c) Wybieramy operację (np. Koszty)

Następnie zaznaczamy Brygadę i wybieramy jej skład (naciskamy przycisk Skład brygady).

„Podwójne koszty” – konfiguracja ekranu

Sumy wyliczane z w kolumnach koszty materiałów i koszty razem biorą się wyliczonych na podstawie danych wprowadzonych na strukturze i konfiguracji programu.

Ceny surowców braną są z magazynu, a półproduktów są wyliczane na podstawie strutkury.

Domyślna konfiguracja zakłada:

  1. Domyślną cenę magazynową (informacja brana z ustawień systemu magazynowego),
  2. Koszty pracy pobierane z wartości podanych na ekranie Poprawianie danych składnika w sekcji Koszty pracy:

1

Podsumowania na dolnej belce różnią się od szacowanego kosztu, gdyż  są zwykłem sumowaniem wszystkich wartości w kolumnie. W tym miejscu można także ustawić wartości Min, Max itd.:

2

Domyślnie jest to wyłączone.

Rozszerzenie Mozarta – plugin do generowania Kodów dostaw na dokumentach magazynowych

Mechanizm Kody odstaw służy do nadawania pozycjom na dokumentach magazynowych (np. FZ, PZ) kodów dostaw oraz do drukowania etykiet zawierających informację o dostawie.

Aby uruchomić mechanizm należy w Mozarcie w menu własne:

1

Wybrać rozszerzenie Kody dostaw:

2

Pojawi się okno Dokumenty:

3

Na którym wskazujemy Typ dokumentu, wybieramy okres czasu z którego mają być pobrane dokumenty i naciskamy przycisk Załaduj:

4

W celu wygenerowani kodu dostawy naciskamy przycisk Ustaw Kod Dostawy.

5

W celu wygenerowania etykiety naciskamy przycisk Drukuj etykiety.