Przykładowy opis–szkic

Przykładowy opis założeń do wdrożenia programu wspomagającego zarządzanie produkcją Mozart.

Podstawowe założenia

1. Integracja z Subiekt GT,

2. Produkcja na Zamówienie,

3. Produkcja:

a. Jednostkowa,

b. Mało i średnio seryjna,

4. Raportowanie postępu prac przy pomocy paneli WWW,

5. Automatyczne wyliczanie planu produkcji (harmonogramowanie),

6. Planowanie produkcji przy pomocy zintegrowanego kalendarza / diagramu Gantta,

7. Produkcja na magazyn podzespołów – produkcja pomocnicza.

Zgłoszone problemy:

a) brak narzędzia do kompleksowego planowania produkcji,

b) brak narzędzia do nadzorowania bieżącej realizacji zamówień i informacji o aktualnym stanie procesu

c) brak narzędzia do rozliczania materiałów na poszczególne zlecenia

d) brak narzędzia do rozliczania rzeczywistego czasu pracy na poszczególne zlecenia

e) brak narzędzi i danych do analiz produkcyjnych.

Propozycja rozwiązań:

Ad. a Wdrożenie harmonogramowania automatycznego z możliwością eksportu do ekranu przydzielania zleceń na poszczególne stanowiska.

Ad. b Wykorzystanie ekranów WWW i elektronicznego obiegu informacji o zleceniu do bieżącego nadzoru nad zleceniem.

Ad. c Wykorzystanie ekranów WWW do bieżącego rozliczania materiałów.

Ad. d Wykorzystanie ekranów WWW do śledzenia czasów pracy.

Ad. e Wykorzystanie zgromadzonych danych do analiz.

Produkcja uruchamiana jest na podstawie dokumentu Zamówienie od Klienta (ZK), w którym zapisana jest informacja o oczekiwanej dacie zakończenia dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

Opracowanie technologii

Do ZK przydzielony jest Projektant, który odpowiada za prawidłowe rozpisanie technologii:

a) Generuje BOM (zestawienia surowców i półproduktów).

b) Generuje Marszrutę (czas i zależności technologiczne).

c) Tworzy dokumentacje techniczną (rysunki).

ZK może składać się z wielu pozycji i składać się z wyrobów, jak i towarów handlowych. Na podstawie ZK Projektant tworzy w aplikacji Mozart pełny opis technologii. Tworzy strukturę materiałową oraz przypisuje do poszczególnych operacji zakładane czasy.

Do poszczególnych wyrobów gotowych i półproduktów przypisywane są rysunki techniczne w formie załączników. Załączniki przechowywane są w zdefiniowanej lokalizacji sieciowej. W bazie danych przechowujemy tylko adres załącznika.

Po opracowaniu technologii Projektant zmienia kategorię ZK na „Do produkcji”. Zmiana statusu pozwoli na łatwe odfiltrowania opisanych zamówień.

Planowanie

Na podstawie informacji dostarczonych przez dział Projektowania program z poziomu Zamówień (analiza dokumentu ZK) szacuje:

a) przewidywany czas realizacji ZK i poszczególnych pozycji,

b) zapotrzebowanie materiałowe,

c) na podstawie zapotrzebowania materiałowego generuje wstępne Zamówienie do dostawcy ma brakujące materiały.

Kierownik Produkcji na podstawie wiedzy eksperckiej i danych z analizy Mozarta potwierdza termin realizacji ZK i generuje Zlecenia produkcyjne. Tak wygenerowane zlecenie jest powiązane z dokumentem ZK (z numerem dokumentu ZK).

Informacja o zatwierdzeniu (lub nie) terminów z ZK zapisywana jest w Mozarcie (uwagi do ZK) i w Subiekcie (na dokumencie ZK). Na dokumencie ZK zmieniana jest kategoria na „W realizacji”.

Istnieje możliwość dzielenia dużych Zamówień od Klientów na mniejsze o różnych terminach realizacji.

Harmonogramowanie

Harmonogramowanie ma uwzględniać konieczność grupowania zleceń ze względu na użyte materiały. W przypadku malowania elementów o tym samym kolorze należy uwzględnić istniejące zależności.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie ZK generowane są Zlecenia produkcyjne. Dla każdej pozycji z ZK generowane jest osobne Zlecenie produkcyjne, które jest powiązane numerem Zamówienia.

Wstępnie każde Zlecenie ma ustawione terminy realizacji taki sam jak ZK (mam wspólny termin dla wielu pozycji).

Następnie Użytkownik korzysta z funkcji programu:

a) Bilansowanie,

b) Harmonogramowanie.

Bilansowanie pozwala na ponowną analizę zapotrzebowania materiałowego wraz z rezerwacją surowców na potrzeby konkretnego zlecenia. Dodatkowo bilansowanie w razie konieczności generuje podzlecenia na prefabrykaty potrzebne do realizacji produkcji.

Harmonogramowanie pozwala oszacować czas potrzebny na realizację danego zlecenia. Na podstawie danych z struktury / technologii wylicza oczekiwany czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych procesów na zdefiniowanych stanowiskach. Harmonogram podczas wyliczania planu uwzględnia aktualne obłożenie (inne, uruchomione zlecenia).

Przydzielanie produkcji

Przydzielanie produkcji odbywać się będzie w sposób elektroniczny. Operator przydzieli poszczególne zadania na stanowiska, a Operator wybierze zadanie według priorytetów. Co do zasady Użytkownik wybiera pierwsze zadania, ale w uzasadnionych przypadkach może wybrać kolejne.

Ekran kalendarza prac, z dodatkowym widokiem Gantta. Operator przydziela poszczególne operacje na zdefiniowane stanowiska.

Raportowanie produkcji

Ekrany WWW.

Raportowanie produkcji odbywa się w dwóch etapach, przy pomocy przystosowanych ekranów WWW. W pierwszym etapie Użytkownik raportuje początek i koniec (czas trwania) operacji technologicznych oraz informuje o zakończeniu prac. W drugim Użytkownik zatwierdza wykonanie półproduktu i przekazaniu elementu do następnego zlecenia.

W drugim etapie następuje wystawienie dokumentów:

a) RW na surowce i półprodukty,

b) PW na raportowany element.

RW jest wystawiany w cenach nabycia.

PW jest wystawiany w cenie materiału. Koszty robocizny są trzymane do celów analitycznych i nie trafiają na dokumenty księgowe.

Raportowanie (realizacja) zleceń produkcyjnych jest realizowane w kilku gniazdach produkcyjnych:

1. Cięcie laserem

2. Gięcie i wykrawanie

3. Spawanie, cięcie i zgrzewanie

4. Lakiernia proszkowa

5. Stolarnia

6. Montaż

autor: Michał Moroz

http://produkcjaprogramy.pl

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Uncategorized

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.