Wszystkie wpisy, których autorem jest mm

Garmażerka–tworzenie technologii

Definiowanie technologii w Mozart Produkcja (http://produkcjaprogramy.pl)

w przypadku produkcji spożywczej gotowych dań

Aby zdefiniować w Mozarcie technologię należy po uruchomieniu programu przejść na ekran Składniki:

clip_image002[1]

Pojawi się list pozycji z kartoteki systemu magazynowego [1]:

clip_image004[1]

Chcemy zdefiniować technologię dla produktu Pierogi (pierogi z mięsem), które składają się z następujących półproduktów:

1. Pierogi

a. Farsz ugotowany:

i. Farsz

ii. Cebula smażona

2. Ciasto

Istotną kwestią jest dotychczasowy sposób zapisu technologii, która została rozpisana na partię 3800 szt.

Definiowanie technologii zaczynamy od „samego dołu”, czyli w tym przypadku od Cebuli smażonej, która składa się z Cebuli mrożonej i Oleju rzepakowego.

Aby zdefiniować strukturę półproduktu na ekranie składniki odnajdujemy pozycję Cebula smażona wchodzimy (naciskamy przycisk Popraw lub dwukrotnie klikamy prawym przyciskiem myszy[2]) w wybraną pozycję:

clip_image006[1]

Zmieniamy typ kartoteki na Produkt i wybieramy dział, na którym półprodukt jest realizowany:

clip_image008[1]

Naciskamy Zapisz, aby zmienić typ kartoteki z materiału na produkt (tylko produkt może mieć strukturę).

Ponownie wchodzimy w kartotekę i naciskamy przycisk Struktura operacyjna:

clip_image010[1]

Pojawi się okno z listą wariantów do wyboru, na którym naciskamy przycisk Wybierz pojawi się ekran Struktura operacyjna produktu:

clip_image012[1]

Na którym w sekcji Podaj wielkość partii wariantu podajemy ilość, na którą mamy rozpisaną technologię (w omawianym przypadku 3800 szt.). W sekcji Operacje naciskamy przycisk Dodaj pojawi się ekran Słownik operacji:

clip_image014[1]

Z którego albo wybieramy operację albo dodajemy nową:

Dodaj

Ważne jest, aby wybrana operacja miała ilośc co najmniej jeden:

clip_image015[2]

clip_image015[3]

Teraz możemy do wybranej operacji przypisać składniki, aby to zrobić po zaznaczeniu operacji w sekcji Składniki naciskamy przycisk Dodaj :

clip_image017[1]

Na liście składników odnajdujemy pozycję, którą chcemy dodać i naciskamy przycisk Wybierz:

clip_image019[1]

clip_image020[1]

Uzupełniamy pola Ilość brutto i netto. Naciskamy przycisk Zapisz.

Podobnie postępujemy dla pozostałych składowych. W każdej chwili, będąc na ekranie struktura operacyjna produktu możemy nacisnąć trójkąt znajdujący się przy nazwie operacji i rozwinąć strukturę, żeby zweryfikować listę składników. W dole ekranu możemy sprawdzić, czy suma składników się zgadza:

clip_image022[1]

Po dodaniu wszystkich pozycji naciskamy przycisk Aktualizuj strukturę.

Po zapisaniu zmian możemy na ekranie Poprawianie danych składnika kliknąć przycisk Struktura i sprawdzić, czy program przeliczył prawidłowo strukturę na 1 jednostkę wyrobu:clip_image024[1]

clip_image026[1]

Jeżeli wszystko się zgadza. Wychodzimy Zapisując wprowadzone zmiany klikając przycisk Zapisz:

clip_image028[1]

Podobnie postępujemy dla pozostałych pozycji.


[1] Navireo (Insert) lub Subiekt GT, Subiekt nexo, enova

[2] PPM – prawy przycisk myszy

Produkcja spożywcza (posiłków)–uproszczona analiza

Produkcja procesowa, krótko seryjna wyrobów garmażeryjnych (kanapki, sałatki i pakowane dania gotowe).

Istotnym założeniem takiego wdrożenia jest bezpośrednia integracja z wagami, która w istotny sposób odciąży Pracownika Produkcyjnego (jednego z Użytkowników systemu) od wprowadzania danych do systemu. Wykorzystanie odpowiednich urządzeń pozwoli ograniczyć liczbę czynności i czas potrzebny na wprowadzenie do systemu informacji o:

a) masie,

b) czasie wykonywanie pracy,

c) ilości wykonanej,

Dodatkowa integracja z drukarkami etykiet i czytnikami kodów kreskowych pozwoli na szybszą identyfikację numeru partii surowców i półproduktów na wszystkich etapach produkcji bez konieczności żmudnego, obarczonego ryzykiem błędu ręcznego wpisywania danych do systemu.

Podstawowe założenia dla programu Mozart produkcja:

a) Identyfikacja surowców, półwyrobów i wyrobów gotowych (numery partii).

b) Planowanie produkcji,

c) Generowanie kart zleceń dla Produkcji,

d) Faktyczne rozliczenie surowców,

e) Integracja z systemem magazynowym (integracja możliwa z Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo i enova)

Ogólny opis procesu:

1. Na podstawie Zamówień od Klientów generowany jest Plan Produkcji na określony dzień.

2. Plan Produkcji jest zatwierdzany

3. Na podstawie dziennego Planu produkcji generowane są:

a. Zamówienia do dostawców

b. Zlecenia produkcyjne na poszczególne działy (Kuchnia, Przygotowanie, Kanapki i Pakowanie)

c. Lista surowców do wydania

d. Plan wysyłki – rozwiązanie zewnętrzne

4. Przyjmowane na magazyn surowców dostawy są:

a. oznaczone zbiorczymi etykietami,

b. nadawany jest numer partii (data dostawy),

c. nadawana jest data przydatności,

d. odnotowywane są parametry dostawy,

e. blokowane do czasu zatwierdzenia przez Kontrolę Jakości.

5. Na podstawie planu produkcji surowce przesuwane są z Magazynu na Produkcję.

6. Na podstawie Zlecenia produkcyjnego:

a. Przygotowanie przygotowuje półprodukty, oznacza je i odstawia do chłodni,

b. Kuchnia przygotowuje dania obiadowe (wyrób gotowy),

c. Kanapki przygotowują kanapki (wyrób gotowy).

d. Pakowanie podczas pakowania wyrobu weryfikuje wagę oraz oznacza uprzednio wydrukowaną etykietą ze składem.

7. Spakowane wyroby przekazywane są do magazynu

8. Magazyn pobiera wyroby i przygotowuje do wysyłki

Zamówienia do dostawców

Na podstawie Planu Produkcji program wylicza zapotrzebowanie na surowce oraz analizuje stany magazynowe (uwzględniająca dostępne przetworzone surowce) podpowiadając jakie surowce należy zamówić, aby zrealizować Plan Produkcji. Na podstawie prognozy zapotrzebowania program w zależności od wybranej opcji generuje:

a) listę braków (tzn. brakujących surowców),

b) dokumenty Zamówienie do dostawcy.

Zlecenia produkcyjne

Na podstawie dziennego planu produkcji generowane są zlecenia na produkcje, które następnie są grupowane na poszczególne działy i drukowane według otrzymanego wzorca. Każdy dział otrzymuje własny Plan na dany dzień.

Lista surowców do wydania

Na podstawie zapotrzebowanie generowana jest lista surowców, które mają być wydane na produkcje pod dany Plan produkcji. Lista trafia do magazynu, który kompletuje surowce i przekazuje (przesuwa) na produkcje. Przesunięcie jest potwierdzane przez Magazyniera (osobę wydającą) i Produkcję (osobę przyjmującą)

Plan wysyłki

Pkt. 6

Przy pomocy dziennego Planu produkcji poszczególni pracownicy działów raportują do systemu (korzystając z interfejsu WWW):

i. zużycie surowca (wagę),

ii. partię surowca,

iii. ilość wykonaną,

iv. zakończenie zlecenia,

v. odchylenia od receptury.

Na podstawie raportów Użytkowników program:

1. wystawia dokumenty w systemie magazynowym,

2. generuje numer partii,

3. wylicza postęp realizacji planu.

Na podstawie danych zaraportowanych przez Użytkowników i receptury program generuje skład surowców na etykietę wyrobu.

Raporty analityczne

Co można wykonać

Raport analityczny, który pozwoli przygotować listę potraw możliwych do wykonania dla aktualnych stanów magazynowych.

Porównanie zużycia surowców

Raport analityczny, który pozwoli porównać planowane zużycie do rzeczywistego raportowanego przez Pracowników.

Identyfikacja partii

Raport pozwalający na identyfikację do jakich procesów (wyrobów) została użyta dana partia.

Prognoza – analiza zapotrzebowania z uwzględnieniem różnych terminów realizacji

Na stronie http://produkcjaprogramy.pl dodałem opis jednej z funkcji programu. Funkcja jest dostępna w podstawowej konfiguracji programu i nie wymaga dodatkowej zaawansowanej konfiguracji. Funkcja może być przydatna wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ciągłymi zamówieniami tego samego surowca na produkcję (zlecenia, zamówienia) z różnymi datami realizacji. Rozwiązanie może być pomocne np. w obsłudze procesu produkcji spożywczej (żywności), gdzie mamy do czynienia z ciągłymi dostawami np. ryb, owoców, które mają ściśle określone terminy ważności i nie ma możliwości zbyt długiego przetrzymywania surowca na magazynie. Oprócz tego funkcja może przydać się wszędzie tam, gdzie chcemy ograniczyć wielkość zapasów i zoptymalizować proces przepływu (np. produkcja zgodnie z metodą Just in Time).

Opis funkcji

Poniżej opis funkcji pozwalającej na analizę zapotrzebowania dla Zamówień od Klientów z uwzględnieniem różnych terminów realizacji. Funkcja będzie także działać także dla planu produkcyjnego (Funkcja Produkcja -> Plany produkcyjne).

Żeby sprawdzić listę zapotrzebowania na materiały (i półprodukty) dla Zamówienia od Klienta (jednego lub wielu) wchodzimy na Zamówienia, na Lista zamówień wybieramy (zaznaczamy) ZK (Zamówienia od Klientów) klikamy Prognoza.

clip_image002

Na ekranie Prognoza zaznaczamy Liczyć na datę i naciskamy przycisk Analizuj:

clip_image004

Program wyświetli zapotrzebowanie na surowce z rozbiciem na daty:

clip_image006

Powyższy opis rozwiązania dla Produkcji działa jako rozszerzenia następujących programów:

Produkcja dla Subiekt GT

Produkcja dla enova

Produkcja dla Subiekt Nexo

Produkcja dla Navireo

Mozart (Produkcja) – Zestawienie Raporty Pracowników

Wszystkie raporty produkcyjne zarówno dotyczące operacji jak i produktów dostępne są z poziomu zestawienia Raporty Pracowników. Aby uruchomić zestawienie należy w Mozarcie otworzyć menu Zestawienia wybrać Raporty Pracowników:

clip_image001

Następnie ustawiamy zakres dat, dla których chcemy wyliczyć raport i klikamy przycisk Pobierz:

clip_image003

Wygenerowany został raport.

Podobnie jak na większości ekranów w Mozarcie także, na tym możemy zarówno dodawać nowe kolumny jak i eksportować do arkusza.

Dodawanie kolumn

Klikając prawym na nagłówku kolumn i wybierając z menu opcję Lista pól:

clip_image005

Z wywołanego okna Customization wybieramy potrzebną kolumnę, naciskamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy, a następnie przesuwamy w miejsce (między kolumny), w które chcemy wstawić i puszczamy przycisk:

clip_image007

Eksport do arkusza

Aby wyeksportować raport do arkusza należy kliknąć w ikonkę drukarki znajdującą się w prawym, górnym rogu:

clip_image009

Wybrać menu File następnie Export Document i XSLX File (lub XLS File):

clip_image011

http://produkcjaprogramy.pl

Mozart – dodatkowe pola na ekranie zleceń

Mozart – dodatkowe pola na ekranie zleceń

Na ekranie zleceń została dodana możliwość konfiguracji dodatkowych kolumn wyliczanych. Służą do tego kolumny: Kolumna dodatkowa 1, Kolumna dodatkowa 2 oraz Kolumna dodatkowa 3.

clip_image001clip_image003

Przykład: Dodanie kolumny wyliczanej wg wzoru: ilosc planowana / wielkosc partii

Aby skonfigurować dodatkową kolumnę należy skorzystać z opcji Kolumny -> Prosta edycja -> Zaawansowana edycja.

W [Data->UnboundType] ustawiamy typ [Integer].

W [Data->Unbound Expression] klikamy w […] otwierając [Expression editor].

Wpisujemy: Ceiling([Ilość planowana]/[Produkt Glowny.Wielkosc Partii]).

Można również zmienić Tytuł nagłówka kolumny.

UWAGA!!! Na widoku muszą być widoczne kolumny z których korzystamy, czyli w tym wypadku: [Ilość planowana] oraz [Wielkość partii]. Jeżeli kolumna [Wielkość partii] nie wyświetla danych oznacza to, że jest konieczne skorzystanie z funkcji Program->Systemowe->Kontrola->Usunięcie widoków.

clip_image004

Przyjęcie zewnętrzne

Z datą przydatności i numerem partii

Aby wygenerować dokument PZ z datą przydatności i numerem partii należy otworzyć ekran

Views/Dokumenty/DodajDokumentDataPrzydatnosciView.aspx

clip_image002

1. Upewnić się, że w Typ dokumentu jest ustawiony na PZ.

2. Wybrać z listy właściwy Magazyn

clip_image004

Następnie należy:

3. Wybrać pozycję z listy (lub wyszukać) pozycje, która chcemy dodać do dokumentu

4. Wprowadzić Datę przydatności

5. Podać Dodawana ilość

6. Nacisnąć przycisk Dodaj pozycję

Czynności powtarzamy dla wszystkich pozycji.

Po dodaniu wszystkich pozycji

clip_image006

7. Naciskamy przycisk Wygeneruj numer partii (program nada numery partii pozycjom na dokumencie)

8. Na koniec naciskamy przycisk Utwórz dokument

W systemie magazynowym generowany jest dokument z ustawioną datą przydantości i wygenerowanym numerem partii (LOT)


Funkcja Mozarta dostępna (interfejs WWW) dla:

  • Subiekt GT
  • Subiekt Nexo
  • Navireo
  • enova

Mozart do pobrania na:

http://produkcjaprogramy.pl

Kontrola jakości–raportowanie kolektorem w Mozarcie

Krótki opis rozwiązania pozwalającego na tworzeniu raportu kontroli jakości w aplikacji Mozart przy pomocy interfejsu WWW i kolektora danych.

Poniżej opisany jest mechanizm raportowania czynności Kontrola Jakości w oparciu o interfejs WWW (interfejs zaprojektowany pod Kolektor z ekranem 4 cale).

Mechanizm zakłada, że Pracownik po wykonaniu swojej pracy (np. tapicerowaniu mebla) do wykonanego elementu dołącza etykietę drukowaną przy pomocy ekranu:

http://localhost:8090/Views/Wintech/WydrukEtykietyTowaruView.aspx

clip_image002

Na ekranie naciskamy przycisk Drukuj etykietę towaru i uzyskujemy etykietę przypisaną do Pracownika:

clip_image004

Następnie Kontroler jakości loguje się na swój ekran

http://localhost:8090/Views/Wintech/RaportowanieOperacjiKolektorView.aspx

clip_image005

Na którym podaje:

1. Nr zlecenia – kod kreskowy z karty Zlecenia

2. Etykieta towaru – kod kreskowy wydrukowany na ekranie WydrukEtykietyTowaruView.aspx

Dzięki temu mamy przypisaną operację kontroli jakości do elementu z informacją:

a) Kto wykonał dany element

b) Kto kontrolował